ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известување!

Почитувани корисници,во моментот се работи на надградба на веб сајтот,

Подолу во објавата на телефонските броеви ќе ги добите сите потребни информации за услугите и останато.

 

За информации и дефекти

ЗА ИНТЕРНЕТ:
📲  075-414-296

За информации и дефекти

ЗА КАБЕЛСКА:
📲  075-414-298

ТРАНКАБЕЛ-КРИВА ПАЛАНКА 031-371-371

��b��Z���z�0r��j)ޭد�ץߎ;k޻rV�����/q����%��w�����[���h�����{^��h�֭j�v���\��W�ߎ;k޻v+ܕ�,�ǫ�(�ק�֭j�zW�z{\�{^��k��b�'^�W�Ӯ4��Z���y�%v+ܕ�,�ǜ�X����j֯q�hj�eɺ+u��j�"���� �w^�W�Ӯ4�دrV���r�\�{^��Z���y�^���r��z{m��j֯q�hj�eʖ�v)�z]_�N�ӷb��Z���zױ��hrGb�'^���뽜��Z���zױ��hrL+j�^��u�Z�ǝ��i�&���_۞�����b��Z�����-��왪��X�z���ނ*'j����ޕ)bu��)^v+���5�'m�]�Ҝ_�����홪��})�JqҜt�m�Wb��ev+���5~Z�����b�}��Y���%�׫֚,�ب���jدz��v)ඊt�Zuا�����)Ɩ�v)�n�m�m)Ɩ�v)����Ҝaz(!��4��׫�ܥz�%���׫�'m�Jqn��z�(���{w�y�+u�ܢZ+D`@�n��m[��^�����4��rH+���rX���]�x��rH+��ݭ�^j�ޥ�m�$��.��h�+b�~t�F�rH+��ݲ,�r�ޭ��� �wZ�֜�g���+�Y]�����g��,�'^���� �wo�רr��j)ޮ�,�ب���[�zW��Kh�L"v�u�H^�m�M(��ߖ�!��^�د�k,�}���bu����"�*'��Z�+��'m�]4�蠆�t�����د�k,�}���bu������ܴ��}�د�k,�}���bu����"�*'��Z�+��'m�]4�蠆�tҋޭ�h��u���b��i��%���m�4�L�ױ�Gb�}��Y���%�כi� ���v�b�}��Y���%�׫�zZ�؜��#�Ƨ���د�k,�}���bu���k,v+�u��ȭ���n�%�ץy�t��t�'m�]4�蠆�t�د�k,�}���bu��rH+��ݳ8�u�u�د�k,�}���bu������'%z��q��jǥ�)�{vv+���5�k,�X�y��� �wl���~Z0�']zwb�}��Y���%�ש�ȭ���n�%�׭��%y�t�'m�]4�蠆�t�8�u�v�ج�V�nZ���+[i�iǯ�ț�X���u�݊����g��%k'���'���z�h�+b�zޕ�b��"v�u�M)���z�Jqv+���5�k,��ږV�rX��k,�����(�֢���ȭ���n�%�׫�m�د�k,�}���bu�^��^rد{]4Ҝ]�����]j֢z}���bu�^��^rدzz'z�ڞ��j^��^rد{]4Ҝ]�����g��,�'^i�b���ױ�Wb�}��Y��קu��.��+�������ߖ�!��^�X�z��t�jh�֧�8�u�v�د�k,�w����j���)���"�*'��Z�+ޚ)�z(!�I����/z�bq�Z�('��p��aj�h�蠆֮������t�f��蠆�t�ج�V��yb��b�}��Y��קu����}���0��ޮ)�v+)����w������g{^�֫��9Q�h'٪�h���b��Z�)�w������g{^�֫��9Q�h'٪� �f��h��ek)��b�}��Y��קu����f�y�/z��buקv+���5��mzwZ��0jx�jםv+�ȭ���zV���������g{^�֫���)���g٧-����ȭ���n�%�ם�����g{^�֫���)���_i׭���ب���� �wt��)iȭ�N,v+���5��mzwZ��0jx�jם���Ή�jWb��ڞȭ��ږ]8�W��Gb�}��Y��קu����f�y�h�,�֥�f��+޶�tv+���5��mzwZ��0��������mzwZ��0jx�jם���Ή�jQ�TD]��b�}��Y��קu�� �����קu����f�y�h�,�֥�f��+ޕ���M�����g{^�֫��)����'{^�֫���)���a����{Z�}�rدyد�k,�w����j���w��w����j����♫^v+�:'��G9Qv+�y�u�Gb�}��Y��קu�� ��קu����f�y�h�,�֥�DF}�rدzW��Gb�}��Y��קu����f�y�ޮ؜jWb��ڞȭ��ږ]8��)�د�k,�w����j����♫^v���'�}�rدzW��Gb�}��Y��קu����f�y�ޮ؜jY�i�b��h�]4v+���5��mzwZ��0jx�jם���ƥ�DEد��u�Gb�}��Y��קu����f�y�ޮ؜jQ�TDg٧-����������g���{k�V�W��+"n)b�(buק��mjX��ǧ����b'(�ק�ǧ��݊����g���{k�V�W����Ή�jY���(��蕻���_�Yl�7���a�M�����g���{k�V�W����ƥ�k,r����[�Y^����ȳz��u�G�{�(��v+���5��mzw[�Y^���v+)����X�y�^�������ܯ�ț�楊 ��q��z��{+j�+j�b�}��Y�m���b'(�ק�W��;��'�r��z{_��l���v+���5�fڮ;��'�r��z{\z{^�;��'�r��z{\z{^�د�k,�}�j��؟��'����(!�;��'�r��z{_��^��b�}��Y���(��蕻���oz�bq�g{^���W�m�ߕ�_���[��د�k,�}���'��%n�ez��["����קu����[j�b��Z��^�د�k,�}���'��%n�ez�h�,�֥�k,r����[�Y^����ȳzw����n�ez�ڭ�^�]Z�������g���{k�V�W����ƥ�k,r����[�Y^����ȳzw����n�ez�ڮ��u�Gb�}��Y��קu����[j��n�ez�.��+���������ب���� �w\�Z+Ӌ�����g{^���W�m��ٻ���g٧-�����(�ןj�mv+���5v+����Y^��n��ڊW(�֢���ȭ���n�%�ר��"�-3�w^�]4�M4�د�k,�}������m�雝��r��j)ޮ}������m�雝��m�$��.��"��(���i� ���v��y�g���y�[i� ���v�,�ب�ǧ��݊����g��]�v�s�4�W��w�����+b�v��{-���ب�����ɺ+u��i� ���v)����rH+���r�h��+u��iخ��1����rH+���Q�� 0�����ޕ�&� \�{^���Zv���m?�_�v�y�c�t�Oܢ����ޥ�v+���5�g���ߎz�w\�\y��͝�|�_��h��ߢ{_jh���{�����%��ѽ~���,��nm{l��h�z'zX�z��u��'���g�����'��r���f���mu�(��b�y��^�֥� �z{^�W���쥧"� t�(��)iȧ�z+��m{m���~�溚^�Ƭyد�k,�}��)^߆�m�6wV���kδ�;�]m���杊xi� ���u��}��i� ���u�ny۞v�<����ܵ��]�x4��zm8zm^��1��� ���׫�'m�Jqn��z�-�W��X�n��z�(����M4Ѻ+u�ܢZ+D`@�M5n��z��v+�Ҝ]�����g��'���}�^�M5k���u}����է9r/z���ښ)rE�^����&�r�h���}�ߢ{l�7�߾m{l��h�z'zX�z��u~���蠆��f�~���ܥzz+��m{]y�+jب�z'zױ��b�w�׫��mz�)iȧ�jqŠݲ���x'����ױ��ڞ��i��b�}��Y��ܥy����u��v��}�kM�{���=z�v)�m�$��.��4�M4m�$��.��F 4�O(��"�-ii�b� �i[jǺ���ٜ�ݥ�Ѡ��Ȉ���������Ȉ�٥�� ��������Ȁ�Ȉ�ᵱ������輽��ܹ�̹�ɜ�������ٜ�����Ѡ���4�ĸ��̀�Ը���0�ȸ��Ը��Ɍ���̴�����̴ĸ�̀��ĸ�ȴ���̴���ĸ�̴���ĸ��̀����ĸ�������ь���ĸ�Ĵ�̸�䴸��Ը�ش���Ը����Ը�ظ��и�ݰ�ĸ�������ь���̸��ĸ�̸��ĸ��Ѐ�����̴�и��̴ĸ�̀��ĸ�ɰ��ĸ��ܴ����䈁����􈍙��������������������������ձ��ٕ���������ٜ���kz���ƫ��?�دv+�j֬�����>חZ��,��az(!���{az(!���v}��V���'{\��,�k,�'`z����"v�v+)���z�-�����"v�v+)���i�^�}�����]��ek)�n)^��mzwZ��0�j0��mzwZ��0��m��mzwZ��0jx�jם}�^�h��ܥz�,�ب���[�z�%y����ڮ&�i����mj���֛�w^�H���Z����Z��蕬��֭j��֭jV���ܲ�j֢�������m���7frv�GF��#3""�V�v�C�#3""f�Wt&���#3"3""����3�&�GG���wwr�s2��&r�#�7fr#��F�C�$��s#"B�#�62��3�B��3���3"��3���C#r��3�2�3���3�2�2�C&��#�2�#���#�2�#�2��3�2�3���3�2�"�C"�3�R�3��32�3��C#r�"�r��F2�#��#�2��C��#�B��sr�B��#r��sb��SR��#�b��sd��s"B�#�7�"f����"6fffffb"�6�G��#�"f����'V�S�&WfV��FB"����7fs楶w�����v+�v+݊�Z��h�+b�vޖ�j֨}��]��,�k,�'`z����"v�v+)���z�-�����"v�v+)���i�^�}�����]��ek)�n)^�g�{���(��蕻���g���{k�V�W����Ή�j[-�W�j�"��)�Jqv+ܕ�,��mzw[�Y^����j0�fڮ;��'�r��z{\z{^��b��b��b�دrV��}����دv+�v}��[)�yޮ�r��b��Z�z'yدv+ܕ�,�k,������je{b��(�֢��݊�%j�'��,�)�z�"��^��{�b��b��b��b��b��b�د�����i����]z�-�W��ȭ���zV�����w^�f�rH+���r�h��M4�f��蠆���Jqm�$��.��(���6睹�ny�)��ܥ{��t�f��'m�}4Ҝ]��ek&��(��"�-&j�"�JqrV��}����u�Z�f�{�/��f���{�ݙ�[��H������˝�˛ܙ�̌ �ݙȈ�\��[ۏH�K���YH�L� �ZY�H�� �� �ݙϚ�ԥ�׫��b��b��b���)�����x%k<���,jX��ǧ���)���4��/r�)���R��M��M�N���v�~��9�M�������]y׭�ᄡ���Lw�H適m�'m�~��蠆����ܱ�a��l��0��ڞF�zW(��)r��z{��hi�?�M��M�N���v�~��9�M�������]y׭�ᄡ���Lw�H�}4�m���� -���i��r��—(�ק����������O�����Oy�mw��9��ۯ<�~��^uםzߎ��N��^t�^t��5�L!��l��0��ڞF�zW(��)r��z{��hi�?�M��M�N���v�~��9�M�������]y׭�ᄡ����{��郾��m���� -���i��r��—(�ק����������O�����Oy�mw��9��ۯ<�~��^uםzߎ��N��:`�M0�,޲f��'m�~��t��7��q��v+�v+�v+�v+�v+�v+�v+�v+�